ข้าวของขวัญ เล่ม 1 สัญญา ivory

ISBN:

Published:


Description

ข้าวของขวัญ เล่ม 1 สัญญา  by  ivory

ข้าวของขวัญ เล่ม 1 สัญญา by ivory
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: | 4.69 Mb

ดวยสัญญา ทีใหไวกับพระแมโพสพและกามเทพ เธอจำตองเดินทางขามมิติเวลาเพือตามหา วีรบุรุษ ผูทีสวรรคตองการ ใชเขาหรือเปลาหนอ นักรบหนุมหนุมรูปงามเจาของนัยนตาโศกกับเสียงเพรียกหาแสนเศราในยุงขาวเกาแกทีเตมไปดวยปริศนาทวา...ระหวางปฏิบัติภารกิจอันยิงใหญ เธอกลับตMoreด้วยสัญญา ที่ให้ไว้กับพระแม่โพสพและกามเทพ เธอจำต้องเดินทางข้ามมิติเวลาเพื่อตามหา วีรบุรุษ ผู้ที่สวรรค์ต้องการ ใช่เขาหรือเปล่าหนอ นักรบหนุ่มหนุ่มรูปงามเจ้าของนัยน์ตาโศกกับเสียงเพรียกหาแสนเศร้าในยุ้งข้าวเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยปริศนาทว่า...ระหว่างปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ เธอกลับต้องสังเวยหัวใจให้กับชายหนุ่มต่างภพ!

...ความรักของเธอจะสมหวังได้อย่างไร ในเมื่อเธอไม่ได้ย้อนเวลาไปยังอดีตใน่างของหญิงสาว มีเขาคู่เล็กงอดขึ้นมาบนหัวเธอไม่พอ เธอยังต้องเดินสีขา!!หากด้วยพรแสนหวานของกามเทพ... สัมผัสจากชายใดที่ทำให้จังหวัะหัวใจเธอเปลี่ยนไป จะช่วยให้กลับกลายร่างเป็นหญิงสาวได้ดังเดิม!แต่จะต้องทำอย่างไรเล่า ในเมื่อเธอเป็นแค่ เจ้าชมพู ลูกควายเเผือกตัวน้อยจอมอู้ในสายตาเขาเท่านั้นเอง แบบนี้ เธอมิต้องเป็นกระบือน้อยคอยรักไปตลอดชีวิตหรือนี่Enter the sum

Related Archive Books

  1. 03.06.2013Greenwich
  2. 21.09.2012Zwellend fruit


Related Books


Comments

Comments for "ข้าวของขวัญ เล่ม 1 สัญญา":


aguspolska.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us